#
# #

RECRUITMENT : ADVERTISEMENT No.

निवड सूची आणि प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवाराने निकाल जाहीर झाल्यापासून मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करणेकरीता दि. ३१.०३.२०१७ पर्यंत अपर कामगार आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय बंगला क्र. ५, पुणे मुंबई रस्ता शिवाजी नगर, पुणे - ४११००५ (आस्थापना शाखा) येथे कार्यालयीन वेळेत उमेदवाराने प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे.
अर्ज कसा करावा?
विस्तृत जाहिरात
अर्ज करा
चलनाची दुय्यम प्रत
प्रवेश पत्र
शुद्धिपत्रक
शुद्धिपत्रक - परीक्षा दिनांक बदल
अंतिम उत्तर तालिका
निवड सूची व प्रतीक्षा यादी
सूचना - लघुलेखक (नि. श्रे) व लघुटंकलेखक
नैपुण्य चाचणी यादी - लघुलेखक (नि. श्रे) व लघुटंकलेखक
ज्या उमेदवारांनी २५/०३/२०१५ आधी चलन काढली असतील त्या उमेदवारांनी चलनाची दुय्यम प्रत काढावी व नंतर बँक मध्ये फी भरावी.
भरती प्रक्रियेचे ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रत कार्यालयाकधे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदारांनी सदरचा अर्ज फक्त ऑनलाईन सादर करावा.
परीक्षा वेळापत्रक
पदाचे नाव परीक्षा दिनांक व वेळ
लघुटंकलेखक २२. ०१.२०१७ स १०:३० ते दु १२:००
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) २२. ०१.२०१७ स १०:३० ते दु १२:००
शिपाई २२. ०१.२०१७ दु १:०० ते दु २:३०
स्वच्छक २२. ०१.२०१७ दु १:०० ते दु २:३०
लिपिक टंकलेखक २२. ०१.२०१७ दु ३:३० ते सं ५:३०

महत्वाचे दिनांक:
HELP LINE Nos: 7738781743,9769449644
पदासाठी शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्या ची तारीख व वेळ 10.04.2015 सायं. 05:00 पर्यंत
पदासाठी तयार झालेले चलानची रक्कम स्टेचट बँक ऑफ इंडिया च्याच कोणत्या ही शाखेत भरणे  11.04.2015 पर्यंत बॅंकेचे कामकाजाचे वेळेत.
पदासाठी संकेतस्थळावर प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक ७. १. २०१७ स. ११:००  


 

#